>Vakinhoudelijk>Kwaliteit

Kwaliteit

INLEIDING

De Gipsverbandmeester werkt in hoge mate zelfstandig en levert een professionele bijdrage aan de patiëntenzorg, waarbij een adequate afstemming en samenwerking met andere disciplines van groot belang is. Illustratief voor het verantwoordelijkheidsgevoel van de beroepsgroep, steeds hoge kwaliteit te willen garanderen, was het ontwikkelen van het beroepsprofiel. Het beroep van Gipsverbandmeester is een van de beroepen, waarvoor destijds een beroepsprofiel ontwikkeld is (de Jager, 1993).

Juist de veelal individuele positie van de Gipsverbandmeester in instellingen, maakt het noodzakelijk dat de beroepsgroep zelf zorgdraagt voor een continue systematische kwaliteitsbewaking, kwaliteitsbevordering en kwaliteitsborging. Het beroepsprofiel heeft onder meer tot doel, de kwaliteit en de positie van de beroepsbeoefenaar te bewerkstelligen en te bewaken. Een doelstelling van gelijke orde is de kwaliteit van de opleiding tot Gipsverbandmeester te bewaken en te bevorderen, in nauwe samenwerking met het CZO en het opleidingscentrum

KWALITEITSBELEID

Middels de Wet BIG legt de overheid de verantwoordelijkheid voor het leveren van goede zorg neer bij de individuele beroepsbeoefenaar. Hierdoor is ook de VGN verplicht, de zorg die Gipsverbandmeesters leveren tegen het licht te houden en daar waar nodig is te verbeteren en voor de toekomst te behouden.

Het kwaliteitsbeleid van de VGN richt zich op de volgende actoren:

 1. De Individuele Beroepsbeoefenaar (Wet BIG): binnen het primaire proces tussen patiënt en zorgverleners is de Gipsverbandmeester primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem/haar verleende zorg. Met behulp van protocollen kan hij/zij deze zorg expliciteren. Door middel van onderlinge toetsing kan men de kwaliteit van zorg bewaken en daar waar nodig verbeteren.
 2. De Zorginstelling (Kwaliteitswet Zorginstellingen): kwaliteit van zorg dient steeds- binnen de zorginstelling of paramedische afdeling- te worden verbetert en bewaakt, door goede samenwerkingsverbanden tussen diverse zorgverlenende disciplines.
 3. De Beroepsvereniging (Wet BIG): de beroepsvereniging van Gipsverbandmeesters voelt zich verantwoordelijk voor het specificeren van de kwaliteit van zorg op de Nederlandse gipskamers. Door dit te bereiken, dient het kwaliteitsgericht denken binnen de beroepsgroep te worden gestimuleerd.

Het kwaliteitsbeleid van de VGN is een totaalproject op langere termijn. Kwaliteit en beleid vormen als het ware een "doorlopende film" en evaluatie is steeds nodig om kwaliteit op peil te houden of via een ingesteld beleid te veranderen of te verbeteren. De lopende activiteiten maken onderdeel uit van een geheel of totaal kwaliteitsbeleid en is erop gericht om in de toekomst andere projecten van de grond te tillen.

De volgende kwaliteitssystemen zijn al tot ontwikkeling gekomen:

 • Beroepsprofiel en Beroepscode Gipsverbandmeester
 • Visitatie door de beroepsgroep,
 • Verbetering van de infrastructuur door regionalisatie (Regio-verbeterprojecten),
 • Protocollering,
 • Bij- en nascholing in nauwe samenwerking met het opleidingscentrum
 • Registratie en accreditatie (+ herregistratie).

 Kwaliteitssystemen die nog tot ontwikkeling moeten komen zijn:

 • NIAZ Kwaliteitshandboek
 • Intercollegiale Toetsing.

VISITATIE

Enige tijd geleden (voorjaar 1999) is het de - door de VGN ingestelde - Visitatiecommissie in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) gelukt om 15 Gipsverbandmeesters op te leiden tot Visiteur. Na deze training is het aan de VGN om Visitatie verder vorm te geven. De planning is dat alle opgegeven gipskamers in Nederland (ongeveer 56) zullen worden gevisiteerd.

Wat is Visitatie
Visitatie is het geven van feedback tussen vakgenoten, ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Middels Visitatie

 • Wordt nagegaan of de voorwaarden aanwezig zijn om kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen verlenen,
 • Ligt de nadruk op het beoordelen van de wijze waarop of de omstandigheden waaronder de zorg verleend wordt en niet de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar,
 • Formuleert de Visitatiecommissie het oordeel niet in termen van "goed" of "slecht", maar in de vorm van advies en aanbeveling,
 • Worden de gevisiteerden niet afgerekend op het maken van fouten, maar worden gestimuleerd om waar nodig de werkomstandigheden te verbeteren.

Het dient een terugkerend proces van kwaliteitsbewaking en verbetering te zijn. Visitatie is op vrijwillige basis!

De beoordeling van vindt plaats aan de hand van vooraf gegeven vragenlijst, een bezoek aan de gipskamer en omgeving en een gesprek met de gevisiteerde(n). Er wordt een verslag gemaakt (binnen 2 weken na visitatie) met daarin conclusies en aanbevelingen. Het verslag is vertrouwelijk en wordt alleen verzonden naar de gevisiteerde(n) en de visitatiecoördinator, ten behoeve van archivering.

Waarom Visitatie?
Visitatie is een instrument, welke de kwaliteit kan bevorderen van de beroepsuitoefening.

Visitatie

 • Biedt de gelegenheid, gegevens over de praktijkvoering te verzamelen d.m.v. het inventariseren van een groot aantal praktijkgegevens en het voeren van gesprekken hierover met vakgenoten,
 • Vergroot het inzicht in de praktijkvoering van eigen handelen,
 • Biedt suggesties voor verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Het doel van Visitatie

 • Het doel is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het reilen en zeilen van de gipsafdeling binnen de organisatie.
 • Goede onderwerpen en knelpunten worden gezien en er wordt aangegeven waar verbeteringen mogelijk zijn voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Organisatie van de Visitatie
De Visitatiecommissie bestaat uit de Visitatiecoördinator en 7 regiovoorzitters. De regiovoorzitter heeft enkele visiteurs in zijn regio. Hij/zij is verantwoordelijk voor de visitaties binnen de regio.

Het visitatieteam bestaat uit 3 personen; een voorzitter, medevisiteur en een notulist(e).

De voorzitter leidt de visitatie en doet samen met de medevisiteur het gesprek. De notulist(e) maakt het verslag. Voor aanvang van de visitatie neemt het team de vragen door en bespreekt de taakverdeling. De regiovoorzitter is per visitatie ongeveer 16 uur bezig met voorbereiden, visiteren en verslagleggen.

Aanbevelingen:

 • Het serieus nemen van het visitatieteam; dit geldt ook voor de gevisiteerde gipskamer,
 • Licht bij een visitatie altijd het verantwoordelijke hoofd in, zodat hij/zij op de hoogte is van de visitatie,
 • Zorg voor een rustige besprekingsruimte,
 • Een visitatie duurt een hele ochtend of middag. Een lunch schiet er vaak bij in. Een lunch is vaak makkelijk te regelen in het ontvangende ziekenhuis,
 • Vergoed eventueel gemaakte parkeerkosten, of zorg voor uitrijkaarten,
 • Natuurlijk is koffie en thee onontbeerlijk,
 • Indien de werkzaamheden op de gipskamer doorgaan, zorg dan dat er minimaal een Gipsverbandmeester bij de visitatie aanwezig is,
 • Het terugsturen van de vragenlijst moet op tijd gebeuren, zodat de visiteurs genoeg tijd hebben zich goed voor te bereiden op de visitatie (onderstaand kunt u de vragenlijst aanklikken en desgewenst opslaan of printen!).
 • Een goed verzorgde visitatie is geen garantie voor een goede beoordeling.

Download de visitatie vragenlijst

Download de bronvermeldingslijst

Tot slot
Het visitatieproject staat of valt met de bereidwilligheid van voldoende Gipsverbandmeesters. Een visitatie neemt heel wat tijd in beslag van beide kanten. Het project is nieuw voor zowel visiteurs als gevisiteerden. Er dient zeker in het begin begrip voor elkaar te zijn. Als er door teleurstellingen mensen moeten afhaken is dit project niet haalbaar!

Tevens zijn er nog visiteurs extra nodig.

Om visiteur te worden, dient men:

 1. Lid te zijn van de VGN,
 2. Werkzaam te zijn in de praktijk,
 3. Twee jaar gediplomeerd Gipsverbandmeester te zijn,
 4. Niet in dienst te zijn van de commercie.

Naast het feit, dat een visitatie voor de gevisiteerde(n) leerzaam is, is het voor het visitatieteam een kans om eens in de gipskamer van een ander te kijken!

Heeft u na het lezen interesse gekregen om ingewerkt te worden als visiteur, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met dhr. Christ v/d Rijt op christvanderijt@telfort.nl of download hier 'Wil je wat leren, ga visiteren'.

REGISTRATIE

Binnen de gezondheidszorg is dit onderwerp actueel, met name in het kader van de Wet BIG, om de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren vast te leggen en als zij aan bepaalde criteria voldoen dit te registreren.

Registratie is een van de instrumenten om de kwaliteit van beroepsuitoefening te waarborgen. Het dient een geïntegreerd onderdeel te zijn van het kwaliteitsbeleid. De ontwikkeling van registratie is in de lijn met de "Leidschendamafspraken" en past in de ontwikkelingen van de Wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Het doel van registratie is te komen tot kwaliteitsborging van beroepsuitoefening, waardoor de kwaliteit van zorg wordt gegarandeerd. Door middel van registratie wordt kenbaar gemaakt, dat de in het register opgenomen beroepsbeoefenaar zich tot een specifieke groep van beroepsbeoefenaren mag rekenen. Met de registratie van basis verpleegkundigen, conform art.3 van de Wet BIG, verviel de registratie van de post-initiële opleidingen (de z.g. aantekeningen). Beroepsorganisaties die landelijk, maar een niet bij de overheid erkende opleiding hebben, zijn in het kader van kwaliteitswetgeving op zoek naar kwaliteitsinstrumenten, ter borging van de beroepsuitoefening.

Implementatie van het Titelregistratie systeem van de VGN.

BIJ- EN NASCHOLING

Met betrekking tot het onderwerp bij- en nascholing is het noodzakelijk, dat er een overzicht komt, welke bijscholingen er gevolgd kunnen worden. Het ligt voor de hand, dat er op dit terrein een nauwe samenwerking dient te ontstaan tussen de VGN en het Opleidingscentrum van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Tevens heeft dit onderwerp alle aandacht in relatie tot de herregistratie. Daarin is in ieder geval besproken, dat deskundigheidsbevorderende activiteiten als onmisbaar moeten worden gezien om uiteindelijk te komen tot herregistratie.

Onder deskundigheidsbevorderende activiteiten wordt verstaan:

 1. Bij- en nascholing welke voldoet aan de door de beroepsorganisaties vastgestelde criteria en gebaseerd is op een proeve van bekwaamheid,
 2. Verzorging van scholing aan eigen beroepsgenoten (klinische lessen, regio-referaten),
 3. Deelnemen aan geaccrediteerde symposia en congressen,
 4. Auteurschap, het schrijven van artikelen ten behoeve van de eigen beroepsgroep.

Aan deskundigheidsbevorderende activiteiten worden door de beroepsorganisaties accreditatiepunten toegekend. Deze toekenning is gebaseerd op criteria welke in overleg tussen beroepsorganisaties zijn vastgesteld.

INTERCOLLEGIALE TOETSING

Hierbij maken we onderscheid tussen:

 1. Methodisch technisch handelen,
 2. Attitude,
 3. Organisatie.

Het doel
Intercollegiale toetsing betekent, dat collega’s hun beroepsuitoefening onderling laten beoordelen (1.).
Het gaat hier om de inhoud (wat wordt gedaan) en het proces (hoe wordt het gedaan), waarbij de inhoud doorgaans is of wordt vastgelegd in protocollen of richtlijnen. Men moet dus bereidt zijn om kritisch naar eigen werk te kijken. Belangrijk is ook, dat men zich in een groep niet bedreigt voelt. Om dit proces goed te laten verlopen, moeten er richtlijnen of criteria worden opgesteld. Wanneer de deelnemers zich openstellen voor verbeteringen, kunnen als resultaat protocollen ontstaan (2).

Het doel is werkmethoden te verbeteren waardoor de kwaliteit van uitvoering en de uiteindelijke resultaten op een hoger niveau komen te liggen.Het is vanzelfsprekend, dat hiermee de kwaliteit van zorg ook verhoogd wordt, alsmede de individuele kwaliteiten van de Gipsverbandmeester (3).

Wilt u op de hoogte gehouden worden van al het belangrijke nieuws? Schrijf u dan nu in voor onze Xtra nieuwsbrief.
Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl wij uw inschrijving verwerken.