>Disclaimer | Copyright | Privacy>Algemene voorwaarden lidmaatschap VGN

Algemene voorwaarden lidmaatschap VGN

Voor het lidmaatschap van de Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland (VGN) en het gebruik van de website gelden de volgende algemene voorwaarden. (een groot deel van deze voorwaarden is terug te vinden in de statuten)

1. Algemeen.
De in dit document gebruikte termen:

VGN – De vereniging als geheel inclusief bestuur, alle leden en belanghebbenden.

Lid/leden – Onder “lid of leden” wordt verstaan alle typen leden zoals in dit  hierna vermeld. De vereniging kent gewone leden, ereleden, gepensioneerde leden, aspiranten en aangeslotenen.

 1. Gewone leden van de vereniging kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die in het bezit zijn van het diploma gipsmeester of gipsverbandmeester, dan wel gips-verbandmeester.
 2. Ereleden kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, op voordracht van het bestuur of van tenminste de helft van de aanwezige leden, daartoe op de ALV worden benoemd.
 3. Gepensioneerde leden zijn leden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 4. Aspiranten zijn zij, die de opleiding tot gipsverbandmeester volgen.
 5. Aangeslotenen zijn zij, die op een gipskamer werken of raakvlakken met het vak van gipsverbandmeester hebben en niet in het bezit zijn van het diploma gipsverbandmeester.

ALV – Algemene leden vergadering

Websitewww.vgned.nl en de daaraan verbonden diensten en documenten.

2. Vereniging

Doel van de vereniging

 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het contact tussen de leden, ereleden, aspiranten en aangeslotenen en bij te dragen tot hun praktische en theoretische vakbekwaamheid De vereniging behartigt de belangen van de leden en hun beroep, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten, waarin wetenschappelijke onderwerpen en/of beroepsbelangen van de leden worden behandeld.

Aangaan van een lidmaatschap

 1. Degene die lid, aspirant of aangeslotene wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris middels het online inschrijfformulier op de website van de VGN .De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum en voorts gegevens die voor de bepaling van de contributieverplichting van belang zijn. Voor minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.
 2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid, aspirant of aangeslotene wordt toegelaten.
 3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.
 4. In geval een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving een beroep doen op de ALV. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep kan worden besloten op de eerstvolgende ALV.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 6. het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan beginnend op 1 januari van een lopend kalenderjaar en steeds stilzwijgend verlengd tenzij vóór de aangeven termijn het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail bij de secretaris is opgezegd.
 7. Leden woonachtig en werkzaam in het buitenland kunnen zich enkel als aangeslotene aanmelden tenzij anders overeengekomen.

Einde van het lidmaatschap, het aspirant-lidmaatschap of aangeslotene-lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap of aangeslotene-lidmaatschap eindigt: 
  1. door overlijden van het lid, de aspirant of de aangeslotene;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid, de aspirant of de aangeslotene; deze opzegging moet schriftelijk geschieden aan het bestuur ter attentie van de secretaris voor één december van enig lopend jaar;
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist

Contributie

 1. De door de leden, aspiranten of aangeslotenen verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de ALV. Bij die vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijd, burgerlijke staat, gezinssituatie, woonplaats of andere omstandigheden. Tevens kan de ALV besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
 2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
 3. Personen, van wie het lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap of aangeslotene-lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaats vindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 4. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid, aspirant of aangeslotene verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat wel wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.
 5. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.
 6. Betaling van de contributie geschiedt uitsluitend middels automatisch incasso tenzij woonachtig buiten Europa of om andere reden anders overeengekomen bij aangaan lidmaatschap of vanuit historische afspraken. Nieuwe leden of zij die opnieuw toetreden tot de vereniging geven een machtiging voor de automatische incasso af bij het aangaan van het lidmaatschap.
 7. Bij betaling middels automatisch incasso geldt een korting die tijdens de ALV wordt vastgesteld tezamen met het contributie bedrag.

ALV

 1. Jaarlijks wordt ten minste één ALV gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV. Deze vergadering is tevens de jaarvergadering.
 2. Ieder lid, erelid, iedere aspirant en iedere aangeslotene heeft toegang tot de ALV en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 3. Alle besluiten van de ALV worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of de statuten anders is bepaald.

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van al het belangrijke nieuws? Schrijf u dan nu in voor onze Xtra nieuwsbrief.
Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl wij uw inschrijving verwerken.